финансови

« назад

КФН с Решение № 1056-Е от 19.09.2019 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции 2019-09-20

Уважаеми дами и господа, 

 
Уведомяваме Ви, че с решение №1056-Е от 19.09.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер до 1 371 042 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6.85 лева, ISIN код 1100086070, които ще бъдат издадени от Софарма Трейдинг АД в резултат на увеличение на капитала, съгласно решение на Съвета на директорите от 15.07.2019 г.
 
Моля имайте предвид, че настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК.
 
Софарма Трейдинг АД ще публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, мястото, времето и начина на запознаване с Проспекта, както и всички други данни съгласно нормативните изисквания.