financial

« Back

Софарма Трейдинг започва изплащането на годишния дивидент за 2018 г. 2019-07-31

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 06.08.2019 г. Софарма Трейдинг АД започва изплащането на годишния дивидент. Припомняме Ви, че на 07.06.2019 г. Общото събрание на акционерите на компанията гласува брутен дивидент за една акция от 0,30 лв.

Изплащането ще става по следния ред:

/    За акционери с клиентски подсметки при инвестиционен посредник – средствата ще бъдат изплатени по сметките на инвестиционния посредник.

/        За акционери с лични сметки в Централен депозитар – средствата ще бъдат изплатени на касите в клоновете на Експресбанк АД.

 

Разходите за изплащането на дивидента са за сметка на Софарма Трейдинг АД съгласно чл.115в, ал.7, изр. 2-ро от ЗППЦК.