новини от компанията

« назад

Софарма Логистика АД започва процедура за вливане в Софарма Трейдинг АД 2010-01-15


Преобразуването, което обхваща и двете копании ще предостави следните ползи на Софарма Трейдинг АД:

•    Подобрение в управлението на логистичните  центрове;
•    Оптимизиране на разходите, и най-вече намаление на административните разходи;
•    Подобрение в качеството на услугите на „Софарма Трейдинг” АД в областта на преддистрибуцията;
•    Софарма Трейдинг ще бъде още по-конкуретноспособен партньор на фона на нарастващата конкуренция в управлението на логистични площи;
•    Прилагане на единна програма за добра дистрибуторска практика спрямо всеки от дистрибуционните центрове;
•    Оптимизиране структурата на групата „Софарма”. Елиминиране разпръскването на една и съща по вид дейност в различните дружества от групата, както и управлението от различни мениджърски екипи;
•    Като вторичен ефект от увеличения капитал вследствие на преобразуването, ще се повиши ликвидността на акциите на „Софарма Трейдинг” АД.

Двете участващи в преобразуването дружества са публични компании, съгласно чл. 124 от ЗППЦК договорът. Докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества и доклада на проверителя, се одобряват от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор (КФН).

След получаване на одобрението от КФН предстои провеждането на общи акционерни събрания.На тях акционерите ще вземат решение за преобразуването на дружествата.