новини от компанията

« назад

Обява до заинтересованите лица и обществеността 2020-09-30

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 
от  „Софарма Трейдинг“ АД, 
със седалище и адрес на управление: 
 гр. София, р-н Изгрев, ул.“Лъчезар Станчев" 5, СБТ, сграда "А", ет. 12
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
 
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:  
„Софарма Трейдинг“ АД има следното инвестиционно предложение:  „Изграждане на  сондаж(тръбен кладенец) за добив на  подземни води за „други цели“(поливане на тревни и зелени площи и поддържане на чистотата (миене) на двор, тротоари и площадки ) в поземлен имот с идентификатор 32278.43.24,  землище на  гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл.Варна, местност „КЛИСА БАИР“
  /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
 
За контакти:  Юлиан Иванов, тел. 0882391515 , е-mail: Yulian.Ivanov@sopharmatrading.bg
                                                   /лице, адрес, телефон/
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна
 
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС