новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг започва изплащането на годишния дивидент за 2019 г. от 31.07. 2020 г. 2020-07-29

 Уважаеми дами и господа, 

Уведомяваме Ви, че на 31.07.2020 г. Софарма Трейдинг АД започва изплащането на годишния дивидент за 2019 г. Припомняме Ви, че на 05.06.2020 г. Общото събрание на акционерите на компанията гласува брутен дивидент за една акция от 0,30 лв. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, а именно 19.06.2020 г.

Изплащането ще става по следния ред:

/        За акционери с клиентски подсметки при инвестиционен посредник – средствата ще бъдат изплатени по сметките на инвестиционния посредник.

/        За акционери с лични сметки в Централен депозитар – средствата ще бъдат изплатени на касите в клоновете на „Банка ДСК“ ЕАД.

Разходите за изплащането на дивидента са за сметка на Софарма Трейдинг АД съгласно чл.115в, ал.7, изр. 2-ро от ЗППЦК.