новини от компанията

« назад

Вписване в търговския регистър на увеличението на капитала на Софарма Трейдинг 2019-12-02

Уважаеми дами и господа, 

 
Уведомяваме Ви, че на 29.11.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше вписано увеличението на капитала на Софарма Трейдинг АД в размер на 1 371 041 лева, съгласно решение на Съвета на директорите от 15.07.2019 г. за увеличаване капитала на дружеството чрез публично предлагане на акции на основание чл.196 ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, чл.112 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съгласно овластяването по чл. 50 от Устава на дружеството.