company news

« Back

Уведомление за приключване на публично предлагане 2019-11-18

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. Чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК във връзка с. чл. 24 от Наредба 2 на КФН Ви уведомяваме следното:

Публичното предлагане приключи при следните резултати:
- Дата на приключване на публичното предлагане – 13.11.2019 г.;
- Общ брой издадени права –  32 905 009;
- Общ брой предложени за записване акции – 1 371 042;
- Брой записани и платени акции – 1 371 041;
- Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Експресбанк“ АД – 9 391 630.85 лева;
- Разходи по публичното предлагане – размер на комисионните, възнагражденията и други разходи по публичното предлагане до момента – 27 476 лева.

Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник „ЕЛАНА трейдинг“ АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записването на акциите.

Приложения:
1. Протокол на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД от 14.11.2019 г.

2. Банково удостоверение за внесен капитал по набирателна сметка на Дружеството в „Експресбанк“ АД.