новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД свиква Общо събрание на акционерите 2010-05-18

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на 22 юни 2010 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, бул.”Рожен” № 16, а при липса на кворум на тази дата – на 06 юли 2010 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.

10. Одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК 1.

11. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

12. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК.

13. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД.

14. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД, сключен на 13.01.2010 г. и Анекс към него от 02.03.2010 г.

15. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД.

16.Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД.

17. Вземане на решение за увеличение на капитала на „Софарма Трейдинг” АД от 30 000 000 (тридесет милиона) лв. на до 32 851 078 (тридесет и два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) лв. чрез издаването на до 2 851 078 (два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, във връзка с вливането на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД.

18. Одобряване на Доклада на проверителите по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Софарма Логистика” АД, което преминава към „Софарма Трейдинг” АД.

19. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма Трейдинг” АД.

20. Разни.