общи данни

Софарма Трейдинг АД е публично дружество като търговията с акции на компанията на БФБ датира от 30.01.2008 г. Предмет на търговия на регулиран пазар е цялата емисия акции на компанията в размер на 34 276 050 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас (“безналични акции”). Номиналната стойност на всяка една акция е 1 лев. Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

Разпределение на акционерния капитал на Софарма Трейдинг към 31.12.2020 г.:

/ Софарма АД - 76.17%; 26 108 816 броя акции

/ Други физически и юридически лица с дял под 5% - 23.83%; 8 167 234 броя акции

Период Брой акции Най-висока цена Най-ниска цена
2010

1 453 133

1.598лв.

1.298лв.

2011 1 155 088 2.040лв. 1.470лв
2012 415 455 1.900 лв. 1.626 лв.
2013 4 489 046 2.125 лв. 1.722 лв.
2014 6 606 548 5.750 лв. 3. 080 лв.
2015 1 090 844 5.688 лв. 4.976 лв.
2016 487 286 6.393 лв. 5.181 лв.
2017  941 285 9.050 лв. 6.330 лв.
2018 283 743 8.400 лв. 6.600 лв.
2019 384 305 7.250 лв. 5.550 лв.
2020 1 186 857 6.000 лв. 4.000 лв.

Файлове