общи данни

Софарма Трейдинг АД е публично дружество като търговията с акции на компанията на БФБ датира от 30.01.2008 г. Предмет на търговия на регулиран пазар е цялата емисия акции на компанията в размер на 34 276 050 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас (“безналични акции”). Номиналната стойност на всяка една акция е 1 лев. Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

Разпределение на акционерния капитал на Софарма Трейдинг към 30.09.2019 г.:

/ Софарма АД - 73.03%; 24 030 048 броя акции

/ Други физически лица с дял под 5% - 26.97%; 8 874 961броя акции

 

Период Брой акции Най-висока цена Най-ниска цена
2010

1 453 133

1.598лв.

1.298лв.

2011 1 155 088 2.040лв. 1.470лв
2012 415 455 1.900 лв. 1.626 лв.
2013 4 489 046 2.125 лв. 1.722 лв.
2014 6 606 548 5.750 лв. 3. 080 лв.
2015 1 090 844 5.688 лв. 4.976 лв.
2016 487 286 6.393 лв. 5.181 лв.
2017  941 285 9.050 лв. 6.330 лв.
2018 283 743 8.400 лв. 6.600 лв.
01 - 03.2019 108 268 7.250 лв. 6.900 лв.
04 - 06.2019 34 235 7.250 лв. 6.450 лв.
07 - 09.2019 91 588 7.000 лв. 6.150 лв.

Файлове