новини

Софарма Трейдинг използва X3 News - информационен продукт, предлаган от "Българска Фондова Борса - София" АД чрез дъщерното й дружество «Сервиз Финансови Пазари» ЕООД, за да изпълнява законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация. Информацията е достъпна на адрес

www.x3news.com