корпоративно управление

Софарма Трейдинг е дружество с едностепенна система на управление. Компанията се управлява от Съвет на директорите, който е в състав от трима членове - Огнян Иванов Донев - Председател на Съвета, Димитър Георгиев Димитров - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, Ангел Йорданов - Член на Съвета на директорите.

С оглед изискването на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК Ангел Йорданов е независими член на Съвета. 

Одитор на Дружеството за 2020 г. е регистриранoто одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД с рег. 129, гр. София, ул. Стара Планина 5, ет. 5. Информация за одиторското предприятие е на разположение на електронната страница www.bakertilly.bg

 

Съвет на директорите:

Огнян Иванов Донев

Председател на Съвета на директорите
Димитър Георгиев Димитров

Член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор
  Ангел Йорданов Йорданов

Член на Съвета на директорите

 

Файлове