корпоративно управление

Софарма Трейдинг е дружество с едностепенна система на управление. Компанията се управлява от Съвет на директорите, който е в състав от трима членове - Огнян Иванов Донев-Председател на Съвета, Димитър Георгиев Димитров-Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, Ангел Йорданов-Член на Съвета на директорите.

С оглед изискването на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК Ангел Йорданов и Димитър Георгиев Димитров, са независими членове на Съвета. 

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Димитър Георгиев Димитров. Одитор на Дружеството за 2017 г. е регистриранoто одиторско предприяти „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД с рег. 129, гр. София, бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" № 104, ет. 7, офис 12.  Информация за одитордкото предприятие е на разположение на електронната старница www.bakertillyklitou.bg

 

Съвет на директорите:

Огнян Иванов Донев

Председател на Съвета на директорите
Димитър Георгиев Димитров

Член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор
  Ангел Йорданов Йорданов

Член на Съвета на директорите


Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Димитър Георгиев Димитров.

Файлове