правила за гласуване на общо събрание чрез кореспонденция

Кои лица могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция – това са лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг” АД, свикано за 25.09.2020 г., е 11.09.2020 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Как може да бъде упражнено правото на глас – чрез изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на дружеството или посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис /УЕП/ от акционера и към него да е приложен електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който също да е подписан с УЕП от акционера;

Какво трябва да съдържа нотариално завереното волеизявление или електронният документ, подписан с универсален електронен подпис:

o данни за идентификация на акционера;

o брой на акциите, за които се отнася;

o дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;

o предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;

o начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «за», «против» или «въздържал се»;

o дата и подпис;

Необходимите данни за идентификация на акционер-физическо лице – трите имена, единен граждански номер /ЕГН/ и адрес.

Необходимите данни за идентификация на акционер-юридическо лице - наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код /ЕИК/, както и трите имена на представляващия/те дружеството.

Информация за волеизявление на чужд език - трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Документи, придружаващи волеизявлението на акционер – юридическо лице - изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Изпращане на волеизявлението за упражняване правото на глас чрез кореспонденция –по един от следните начини:

o поща или куриер – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса за кореспонденция на „Софарма Трейдинг” АД - гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет. 12;

       o електронна поща – за подаване на електронното съобщение, подписано с универсален електронен подпис на следната електронна поща: ir@sopharmatrading.bg.

Кога се приема за валидно гласуването чрез кореспонденция – за валиден се приема вотът, който е получен от дружеството не е по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и тези на правила, приети в дружеството. В случай че гласуването не е извършено надлежно и/или волеизявлението не отговаря на нормативните изисквания и/или тези на правила, приети в дружеството, акционерът ще бъде уведомен за това своевременно. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от дружеството.

В случай, че акционер, упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание - упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Определяне на кворум - акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за Общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

 

Файлове