информация за реда за изплащане на годишен дивидент и проверка на акции

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви напомним, че всички акционери на Софарма Трейдинг АД с лични сметки в Централен депозитар могат да получат своя годишен дивидент в клоновете на „Банка ДСК“ ЕАД. За акционерите с клиентски сметки при инвестиционен посредник – средствата се изплащат по сметките при инвестиционния посредник.

Съгласно законовите разпоредби, правото на дивидент се погасява с изтичането на 5-годишен давностен срок.

През юни 2020 г. Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг гласува годишен брутен дивидент за 2019 г. за една акция в размер на 0.30 лева.

Актуална информация за броя на притежаваните от Вас акции може да получите:

/ На сайта на Централен депозитар, чрез квалифициран електронен подпис или чрез персонален идентификационен код, издаден от Национална агенция за приходите.  
/ При лицензиран инвестиционен посредник.

По отношение на акционери, притежавали акции на „Софарма Логистика“ АД, обръщаме внимание, че съгласно договор от 13.01.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД и допълнително споразумение № 1 от 02.03.2010 г. към договор от 13.01.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД, одобрени с Решение № 199-ПД от 30.03.2010 г. на Комисия за финансов надзор, въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в  преобразуването дружества се формира съотношение за замяна от 1,881895, което означава, че една акция на „Софарма Трейдинг“ АД следва да се замени с 1,881895 акции на „Софарма Логистика“ АД. Съотношението за замяна на акции е определено към 23.12.2009 г. Броят нови акции в капитала на „Софарма Трейдинг“ АД за всеки акционер на „Софарма Логистика“ АД се установява, като броят на притежаваните от него акции в „Софарма Логистика“ АД се раздели на приетото съотношение за замяна. Полученото цяло число е броят нови акции в „Софарма Трейдинг“ АД, които съответният акционер на „Софарма Логистика“ АД получава. Сборът на получилите се цели числа акции за всеки акционер дава сумата на новите акции на „Софарма Трейдинг“ АД, а разликата следва да бъде изплатена съгласно описаното по-долу. Акционерите, които притежават само по една акция в „Софарма Логистика“ АД, ще получат по една нова акция на „Софарма Трейдинг“ АД. Поради математическата невъзможност акциите на всеки отделен акционер в „Софарма Логистика“ АД да бъдат заменени с нови акции на „Софарма Трейдинг“ АД с напълно еквивалентна стойност, разликата до тази стойност е компенсирана с допълнителни парични плащания в съответния размер, базирани на справедливата цена на акциите на „Софарма Трейдинг“ АД и „Софарма Логистика“ АД.

В случай, че желаете да купите или продадете акции на Софарма Трейдинг АД, е необходимо да използвате услугите на инвестиционен посредник. Актуална информация за котировките на акциите може да намерите на сайта на Българска фондова борса.