общо събрание на акционерите за 2014 г.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – 19.06.2015 год.

 

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на 19 юни 2015 год. от 13:30 часа в гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „Б”, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата – на 10 юли 2015 год. на същото място и час и при следния дневен ред: 

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год.

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год. 

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год.: Нетният финансов резултат в размер на 10 639 556,00 лв. /десет милиона шестстотин тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и шест лева/ се разделя както следва: 1 063 955,60 лв. /един милион шестдесет и три хиляди деветстотин петдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 8 884 352,43 лв. /осем милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди триста петдесет и два лева и четиридесет и три стотинки/ за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 691 247,97 лв. /шестстотин деветдесет и една хиляди двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0,27 лева /двадесет и седем стотинки/.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

9. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД поради изтичане на мандата им.

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД поради изтичане на мандата им.

10. Избор на членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и определяне на гаранцията им за управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с тригодишен мандат:

1. Огнян Иванов Донев;

2. Димитър Георгиев Димитров;

3. Александър Калоферов Райчев.

Определя се размер на гаранцията за управление, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да внесе в 7-дневен срок от избирането му, а именно – 6 000 (шест хиляди) лева.

11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015 год.

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение за 2015 г. на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева.

12. Приемане на решение за изплащане на променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение на Изпълнителния директор на „Софарма Трейдинг” АД да бъде изплатено еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството за 2014 г. съгласно одобрения Годишен финансов отчет за 2014 г. Изплащането на 40 % от възнаграждението се разсрочва за период от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

13. Определяне на нов тригодишен мандат на членовете на Одитния комитет на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя нов тригодишен мандат, считано от 20.06.2015 г., на членовете на Одитния комитет на дружеството, както следва:

1. Васил Найденов;

2. Иванка Панова;

3. Цветелина Станимирова.

14. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 год.

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „АФА” ООД за регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред. 

15. Одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел І на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

17. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел IІ на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

18. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител. 

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет. 12, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД www.sopharmatrading.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.   

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. 

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 12:30  до 13:30 ч.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.  

Правила за гласуване чрез кореспонденция: Лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане чрез кореспонденция. Правото на глас в Общото събрание, може да бъде упражнено чрез изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на дружеството или посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис /УЕП/ от акционера и към него да е приложен електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който също да е подписан с УЕП от акционера и съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;

2. брой на акциите, за които се отнася;

3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;

4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;

5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «за», «против» или «въздържал се»/;

6. дата и подпис;

Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер /ЕГН/ и адрес, а за юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код /ЕИК/, както и трите имена на представляващия/те дружеството.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на дружеството могат да използват:

1. поща или куриер – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса за кореспонденция на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет. 12;

2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, подписано с универсален електронен подпис на следната електронна поща: v.marinov@sopharmatrading.bg.

В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от дружеството не е по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и тези на правила, приети в дружеството. В случай, че гласуването не е извършено надлежно и/или волеизявлението не отговаря на нормативните изисквания и/или тези на правила, приети в дружеството, акционерът ще бъде уведомен за това своевременно.Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от дружеството.

В случай, че акционер на дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за Общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола. 

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и  изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник,  се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и  изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.sopharmatrading.bg

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: v.marinov@sopharmatrading.bg  като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към 22.04.2015 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 32 905 009  /тридесет и два милиона деветстотин и пет хиляди и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, свикано за 19 юни 2015 г., е 5 юни 2015 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 10 юли 2015 год. от 13:30 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ. 

Файлове