политика по управление на компанията

Ръководството на Софарма Трейдинг АД, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята Политика по управление, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на фирмата зависят от доверието и удовлетвореността на клиентите, служителите и всички заинтересовани от дейността страни.

Настоящата политика по управление изразява вижданията и ангажиментите ни за бъдещото развитие и усъвършенстване на компанията, чрез поддържане на високо равнище на качеството, опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейностите;

· Дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия, санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и детски храни, козметични продукти, продукти за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
·    Услуги по преддистрибуция, включващи логистика, съхранение и дистрибуция на продукти за клинични изпитвания.
·    Търговия с медицинска апаратура и оборудване.
·    Сервизно обслужване на оборудване за клинична диагностика, при спазване на принципите и изискванията на ръководството за Добра дистрибуторска практика при търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба.

За ефективното провеждане на Политиката, Ръководството на Софарма Трейдинг АД насочва усилията си в следните направления:
·    Успехът на клиентите ни, грижещи се за здравето и пълноценния живот на хората, е нашата основна цел, това ни мотивира и задължава да предоставяме най-качествената услуга на всички наши клиенти и партньори в сектора на здравеопазването.
·    Осигуряване на приоритет на качеството на извършваните дейности, опазването на околната среда, здравето и безопасността на персонала във всички организационни звена и поставянето им в основата на планирането, организирането и контрола на нашата компания.
·    Непрекъснато усъвършенстване на процесите, дейностите и услугите, които предоставяме на нашите клиенти и партньори.
·    Предоставяне и поддържане на безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на българското законодателство.
·    Изграждане на стимулираща и професионална работна среда – така, че всяко мнение и идея да бъдат чути, а всеки успех – възнаграден.
·    Прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на злополуките и нараняванията по време на работа.
·    Мотивация на персонала чрез непрекъснато подобряване условията на труд.
·    Повишаване на техническото ниво на оборудването, съобразявайки се с ангажимента за поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на всички изисквания работна среда.
·    Предприемане на мерки за удовлетворяване на рационалните предложения на персонала по отношение на здравословните и безопасните условия на труд.
·    Приоритетно управление на значимите аспекти на околната среда, върху които компанията влияе чрез дейността си.
·    Обучение и мотивиране на персонала за изграждане на поведение, водещо към опазване на околната среда и безопасността при работа.
·    Поддържане компетентността на персонала чрез своевременно запознаване с изискванията на законодателството.
·    Недопускане на нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците.
·    Предпазване и защита на околната среда от замърсявания при осъществяване дейностите на фирмата.
·    Приоритетно прилагане на превантивния подход при решаването на всички въпроси, свързани с управлението на околната среда и осигуряването на здравето и безопасността при работа.
·    Спазване изискванията на нормативните актове, оптимално използване и внедряване на приложимите международни стандарти. Непрекъснат контрол за изпълнение на всички задължения, наложени от тези документи.

Гаранция за изпълнение на всички изложени цели е изграждането, поддържането и развитието в Софарма Трейдинг АД на Система за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството на компанията поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системите за управление в Софарма Трейдинг АД.

Провежданата политика е оповестена и усвоена от целия персонал на компанията, и се прилага на всички работни площадки на Софарма Трейдинг АД: Централен офис, Централен склад и Регионалните дистрибуционни центрове в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново.

 

 

Файлове