сертификации

В Софарма Трейдинг са внедрени и се прилагат следните стандарти: 

/ ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството. Изисквания.
/ ISO 14001:2004 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане.
/ISO 27001:2005 Системи за управление сигурността на информацията.
/ OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословните  и безопасни условия на труд.
 
ISO 9001:2008
С внедряването на Система за управление на качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2008 се гарантира способността на компанията непрекъснато да предоставя услуги, които отговарят на клиентските и приложимите законови, и регулаторни изисквания. Ефективното прилагане на системата води до повишаване удовлетвореността на клиентите ни.
 
ISO 14001:2004
Чрез внедряването на стандарта, Софарма Трейдинг поема ангажимент за рационално използване на природните ресурси и осигуряване на постоянен контрол върху идентифицираните аспекти на околната среда. Приложени са мерки за управление на аспектите на околната среда, тези които могат да бъдат контролирани и тези, върху които се очаква, че може да има въздействие от страна на компанията. 
 
OHSAS 18001:2007 
Чрез внедряването на стандарта, Софарма Трейдинг засвидетелства ангажираността си към здравето на своите служители като осигурява безопасна работна среда, управлява и минимизира рисковете за здравето на персонала, както и за персонала на заинтересованите страни, които работят на обектите на компанията; 
 
ISO 27001:2013
Чрез прилагане на изискванията на стандарта, Софарма Трейдинг осигурява адекватни и съгласувани механизми за сигурност, чиято цел е защита на информационните активи на компанията и осигуряване доверието на всяка заинтересована страна, с особено внимание към клиентите.
 

Файлове