сертификации

В Софарма Трейдинг са внедрени и се прилагат следните стандарти: 
/ Добра Дистрибуторска практика – Технически доклад на СЗО No 937, 2006 и Ръководство от 5 ноември 2013 година за Добра Дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба – 2013/C 343/01 (ДДП)
/ ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството
/ ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда
/ ISO 27001:2013 Системи за управление сигурността на информацията
/ ISO 45001:2018 Системи за управление на здраве и безопасност при работа
 
World Health Organization Good Distribution practices (WHO Technical Report Series, No 937, 2006)
Чрез прилагане на изискванията на Европейската комисия, описани в Директива 2001/83/ЕО, Ръководството от 05 ноември 2013 година за Добра Дистрибуторска практика и на Световната здравна организация, Софарма Трейдинг заявява своята експертност и постоянен контрол върху осигуряването на качеството, гарантирайки че продуктите последователно се съхраняват, транспортират и манипулират при подходящи условия, както изисква разрешението за търговия или спецификацията на продукта.
 
ISO 9001:2015
С внедряването на Система за управление на качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2015 се гарантира способността на компанията непрекъснато да предоставя услуги, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни и други изисквания. Ефективното прилагане на системата води до повишаване удовлетвореността на клиентите ни.
 
ISO 14001:2015
Чрез внедряването на стандарта, Софарма Трейдинг поема ангажимент за рационално използване на природните ресурси и осигуряване на постоянен контрол върху значимите аспекти на околната среда, върху които компанията може да влияе. С управлението на значимите аспекти на околната среда, като отговорна и прозрачна компания, се стремим да постигнем устойчив баланс между околна среда, общество и икономика за удовлетворяване на все по-нарастващите потребности на обществото. 
 
ISO 45001:2018
Чрез внедряването на стандарта, Софарма Трейдинг засвидетелства ангажираността си към здравето на своите служители като осигурява безопасна работна среда, управлява и минимизира рисковете за здравето на персонала и на заинтересованите страни, които работят на обектите на компанията.
 
ISO 27001:2013
Чрез прилагане на изискванията на стандарта, Софарма Трейдинг осигурява адекватни и съгласувани механизми за сигурност, чиято цел е защита на информационните активи на компанията и осигуряване доверието на всяка заинтересована страна, с особено внимание към клиентите.

Файлове