общо събрание за 2012 г.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на 21 юни 2013 год. от 13.30 часа в седалището на дружеството в гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет. 2, а при липса на кворум на тази дата – на 11 юли 2013 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 год.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 год.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 год.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 год.;

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет през 2012 год.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2012 год.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год: Нетният финансов резултат в размер на 7 349 187.03 лв. /седем милиона триста четиридесет и девет хиляди сто осемдесет и седем лева и три стотинки/ се разделя както следва: 734 918.70 лв. /седемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин и осемнадесет лева и седемдесет стотинки/ се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 6 581 001.80 лв. / шест милиона петстотин осемдесет и една хиляди и един лева и осемдесет стотинки / за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 33 266.53 лв. /тридесет и три хиляди двеста шестдесет и шест лева и петдесет и три стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0,20 лева /двадесет стотинки/.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.;

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 год.;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение за 2013 г. на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 24 000 / двадесет и четири хиляди/ лева.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год.;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира АФА ООД за регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

11. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел І на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

12. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел IІ на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

13. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел IIІ на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

 14. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел IV на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

 15. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел V на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

 16. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД;

 17. Изменения и допълнения на Устава на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД;

 Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, както следва:

 1). Чл. 36, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „След заверяване на годишния финансов отчет от регистрирания одитор, Съветът на директорите има право да разпредели суми, в общ размер равен на до три процента от нетната печалба на Дружеството, между служители на Дружеството, заемащи ръководни и управленски длъжности, съобразно изпълнение на критериите утвърдени от Съвета на директорите за съответната година.”;

 2). Чл. 36, ал. 3 се заличава.

 3). Чл. 37, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Членовете на Съвета на директорите в 7-дневен срок от избирането им задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение.”

 18. Разни.

 Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.  

 Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет. 12, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД www.sopharmatrading.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Файлове