финансови данни за 2012г.

 

През първите девет месеца на 2012 година Софарма Трейдинг АД  реализира продажби в размер на 341.262 хил. лева и финансов резултат преди данъци от 5.583 хил. лева.

 

Показатели 01-09.2012 01-09.2011
Приходи от дейност (хил.лева) 341.262 324.721
Нетна печалба/загуба от дейността (хил.лева) 5.583 4.543
Нетна печалба/загуба на акция (лв.) 0.17 0.14
   30-09-2012  31-12-2011
Сума на активите (хил.лева) 203.818 188.799
Собствен капитал (хил.лева) 56.568 56.576
Брой акции (хил. броя) 32.905 32.905

 

Файлове