общо събрание за 2011 г.


Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на 26.06.2012 год. от 11:00 часа по седалище на дружеството в гр.София, на адреса на управление: гр. София, бул. ”Рожен” № 16, а при липса на кворум на тази дата – на 16.07.2012 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.;

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет през 2011 год.;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2011 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2011 год: Нетният финансов резултат в размер на 6 415 907 (шест милиона четиристотин и петнадесет хиляди деветстотин и седем) лева се разделя както следва: 641 591 (шестстотин четиридесет и една хиляди петстотин деветдесет и един) лева се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 4 935 751 (четири милиона деветстотин тридесет и пет хиляди седемстотин петдесет и един) лева за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 838 565 (осемстотин тридесет и осем хиляди петстотин шестдесет и пет) лева, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0.15 (петнадесет стотинки).

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.
Предложение за решение:
1.Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Огнян Иванов Донев и Димитър Георгиев Димитров, за дейността им през 2011 год.;
2. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност, като член на Съвета на директорите Ивет Любомирова Христова за дейността й през периода от 01.01.2011 г. до 14.10.2011 г. и Александър Калоферов Райчев - член на Съвета на директорите, за дейността му през периода от 15.10.2012 г. до 31.12.2011 г.

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение за 2012 г. на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 24 000 (двадесет и четири хиляди) лева.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.
Предложение за решение:
1.    Общото събрание на акционерите приема промяна в седалището на Дружеството от гр. София, район „Надежда” в гр. София;
2.    Общото събрание на акционерите приема промяна в адреса на управление на Дружеството от  бул. „Рожен” № 16 на гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет. 12.

11. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма Трейдинг” АД.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Софарма Трейдинг” АД, както следва:

1).Текстът на чл.2, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: „Седалището на Дружеството е гр. София;
2). Текстът на чл.2, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет. 12”.

12. Разни.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по адрес на дружеството в гр. София, район „Надежда”, бул. „Рожен” № 16, сграда - Терминал 2, ет.1, помещение „Каса”, както и на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет. 12, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД www.sopharmatrading.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.
 

Файлове