извънредно ос

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – 05.10.2011 год.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на 05.10.2011 год. от 16.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, бул.”Рожен” № 16, а при липса на кворум на тази дата – на 31.10.2011 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД поради изтичане на мандата им;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг”  АД освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД поради изтичане на мандата;

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне гаранцията им за управление;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг”АД избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг”АД, с тригодишен мандат:
1.    Огнян Иванов Донев;
2.    Димитър Георгиев Димитров;
3.    Александър Калоферов Райчев.
Определя се размера на гаранцията за управление, която всеки един от членовете да внесе в седем дневен срок от избирането му, а именно – 6 000 (шест хиляди) лева;

3. Разни.

 

Файлове