финансови данни за 2011г.

За  2011 г. Софарма Трейдинг АД  реализира продажби в размер на 447 354 хил. лева, което представлява ръст от 11 % спрямо същия период на 2010г.  По този начин Софарма Трейдинг АД се нарежда сред лидерите на българския фармацевтичен пазар с пазарен дял от 22%.

Показатели 01-12.2010
01-12.2011
Приходи от дейност (хил. лв.) 402 914 447 354
Нетна печалба/загуба от дейността (хил. лв.) 6 289 6 649
Нетна печалба/загуба на акция (лв.) 0.20 0.20
Показатели 31.12.2010 31.12.2011
Сума на активите (хил. лв.) 177 196 190 058
Акционерен капитал (хил. лв.) 56 140 57 864
Брой акции (хил. броя) 32 905 32 905

Файлове