финансови данни за 2010г.

За  2010 г. Софарма Трейдинг АД  реализира продажби в размер на 402 914 хил. лева, което представлява ръст от 14 % спрямо същия период на 2009г.  По този начин Софарма Трейдинг АД се нарежда сред лидерите на българския фармацевтичен пазар с пазарен дял от 21.7%.Софарма Трейдинг АД завърши годината с лидерска позиция на фармацевтичния пазар, достигайки през месец декември общ пазарен дял от 23.97%.  В рамките на двата клиентски сегмента пазарният дял е 22.20% за аптечен пазар и 32.43% за болничен пазар.

 

Показатели 2009 2010
Приходи от дейност (хил. лв.)

353 591

402 914

Нетна печалба/загуба от дейността (хил. лв.)

3 858

4 432

Отрицателна репутация от вливане   1 857
Нетна печалба/загуба на акция (лв.)

0.13

0.20

Показатели 2009 2010
Сума на активите (хил. лв.)

182 220

177 196

Акционерен капитал (хил. лв.)

49 853

56 140

Брой акции (хил. броя)

30 000

32 905

 

 

 

Файлове