общо събрание за 2010 г.

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на 29 юни 2011 год. от 15.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, бул.”Рожен” № 16, а при липса на кворум на тази дата – на 15 юли 2011 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

1.Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 год.;

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 год.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет през 2010 год.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2010 год.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год: Нетният финансов резултат в размер на 6 289 043 лв. /шест милиона двеста осемдесет и девет хиляди и четиридесет и три лева/ се разделя както следва:  628 904 лв. / шестотин двадесет и осем хиляди деветстотин и четири лева/ се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 3 948 601.08 лв. /три милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди шестотин и един лева и осем стотинки/ за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 1 711 538 лв. /един милион седемстотин и единадесет хиляди петстотин тридесет и осем лева/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0.12 лева /дванадесет стотинки/.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.;  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.;

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.;  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение за 2011 г. на членовете на Съвета на директорите в размер на 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год.;  Предложение за решение:  Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Приемане на решение за освобождаване от длъжност член на Одитния комитет;  Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност член на Одитния Комитет  Ивайло Игнатов, по негова молба.      
   
11. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Цветелина Димитрова Станимирова за член на Одитния комитет  на дружеството, която встъпва в мандата на освободения член Ивайло Игнатов.

12. Вземане на решение за определяне мандата на Одитния комитет на дружеството;  Предложение за решение:  Общото събрание определя нов тригодишен мандат, считано от 02.12.2011 г., на членовете на Одитния комитет на дружеството, както следва:  1.Васил Найденов 2.Иванка Панова 3.Цветелина Димитрова Станимирова.

13. Одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК;  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

14. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК;  Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел І на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

15. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК;  Предложение за решение:  Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел ІI на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 б. „б” от ЗППЦК;  Предложение за решение:  Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 б „б” от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел ІIІ на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

17. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма Трейдинг” АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Софарма Трейдинг” АД, както следва:
В чл.21, ал.1 като последно изречение се добавя следният текст: „Правото на глас може да се упражни преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, по правила приети от Съвета на директорите, които се публиукват на електронната страница на дружеството.”

Последните две изречения на чл.31, ал.1 придобиват следното съдържание: „Членове на съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, които е желателно да отговарят на следните условия: наличие на висше образование, степен Магистър, в областта на икономиката и правото; наличие на минимален пет годишен опит на висша управленска позиция, в търговско дружество в частния сектор; владеене минимум на един западен език на много добро ниво – писмено и говоримо. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, които може и да не са акционери в дружеството, като техните управителни органи определят представител за изпълнение на задълженията в Съвета на директорите, който следва да отговаря на критериите по предходното изречение.”

В чл. 35 съществуващият текст се обособява като ал.1 и се създава нова ал.2 със следното съдържание :„Членовете на Съвета на директорите са длъжни да избягват преки и косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно да ги разкриват писмено, като и да не участват и да не оказват влияние върху останалите членове на Съвета на директорите при вземане на решения в тези случаи.”
Създава се нова ал.3 на чл.35 със следното съдържание: „Член на съвета на директорите незабавно писмено уведомява при възникване на някои от следните обстоятелства: участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество; участие в управление на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.”

В чл. 36, ал.2 след думата „възнаграждение”, се поставя запетайка и се добавя следния текст „както и при наличие на предпоставките, определени от Съвета на директорите за съответната година, получава тантиеми на стойност равна на един процент от нетната печалба на Дружеството за годината, след заверяване на годишния финансов отчет от регистрирания одитор.”

Създава се нова ал.3 на чл.36 със следното съдържание: „След заверяване на годишния финансов отчет за годината от регистрирания одитор, Изпълнителният директор има право да разпредели суми, в общ размер равен на два процента от нетната печалба на Дружеството, между служители на Дружеството, заемащи ръководни и управленски длъжности, съобразно изпълнение на критериите утвърдени от Съвета на директорите за съответната година.”                     
       
18. Разни.
 

Файлове