общо събрание за 2009 г.

       На 22.06.2010 се проведе Общо Събрание на Акционерите на Софарма Трейдинг АД.
 На събранието бяха приети Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на дружеството за 2009 г. През 2009 г Софарма Трейдинг реализира 6.7%  ръст на приходите от продажби, достигайки продажби 351 млн. лева. По този начин Софарма Трейдинг заема водещо място по пазарен дял сред дистрибуторите на лекарства с 20.7 % по данни на IMS Health. По сегменти ръстът в приходите от продажби на стоки е в размер 6.5%, а в приходите от продажба на медицинско оборудване 18%.

     За 2009 г. Компанията реализира нетна печалба за годината от 3, 858 млн лева, при резултат  от 2008 г  5, 281 млн лева. Разликата се дължи на реализираните през 2008 г извънредни приходи от продажба на ДМА в размер на 1, 328 млн. лева, и след вземане в предвид на този ефект Софарма Трейдинг запазава нивата на реализирания нетен финансов резултат спрямо предходната година.

     Общото събрание гласува разпределение на печалбата за 2009 г, което предвижда 3 млн лева да бъдат разпределени за дивидент на акционерите, а 858 хил лева да се отнасат като Резерв. Брутният размер на гласувания дивидент е 0.10 (десет стотинки) на акция.

    Прието бе и решение за преобразуване на „Софарма Трейдинг” АД чрез вливането в него на „Софарма Логистика”АД. Съгласно договора справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на „Софарма Трейдинг” АД е 46 750 197.42, а справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на „Софарма Логистика” АД е 4 542 378.37. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 1.881895. Броят акции, които всеки акционер притежава от капитала на „Софарма Логистика” АД, се разделя на приетото съотношение на замяна. Полученото цяло число е броят акции, които съответният акционер получава от капитала на „Софарма Трейдинг” АД. Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на “Софарма Трейдинг” АД, като резултатът е дължимо парично плащане към съответния акционер. Съгласно уговореното в договора акционерите, които притежават само по една акция от капитала на „Софарма Логистика” АД, ще получат по една акция от капитала на „Софарма Трейдинг” АД.

    Общото събрание на акционерите прие решение за увеличение на капитала на „Софарма Трейдинг” АД от 30 000 000 (тридесет милиона) лв. на 32 905 009 (тридесет и два милиона деветстотин и пет хиляди и девет) лв. чрез издаване на 2 905 009 (два милиона деветстотин и пет хиляди и девет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, във връзка с вливането на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на „Софарма Логистика” АД при условията на договора за преобразуване.
 

 

Файлове