октомври , 2016

Уведомление за публикуване на отчети
ведомяваме Ви, че следвайки добрите практики за корпоративно управление, Софарма Трейдинг АД ще продължи да публикува тримесечните си индивидуални и консолидирани отчети в тяхната пълна цялост.
повече 2016-10-24