май , 2010

Софарма Трейдинг АД свиква Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на 22 юни 2010 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, бул.”Рожен” № 16, а при липса на кворум на тази дата – на 06 юли 2010 год. на същото място и час и при следния дневен ред:
повече 2010-05-18