януари , 2010

Софарма Логистика АД започва процедура за вливане в Софарма Трейдинг АД
На 13 Януари 2010 г. Софарма Логистика АД подписа договор за преобразуване и вливане в Софарма Трейдинг АД. Договорът отговаря на изистванията на глава шестнадесета от Търговския закон.
повече 2010-01-15